jonathan_simba: (Default)
[personal profile] jonathan_simba
Глядите, что у меня есть, хунтаны:Высокотехнологичный, распечатанный на 3D-принтере пищевыми красками пряник від Діда Свирида. Как участнику презентации на "Книжковом Арсенале". Вкусный... Скормлен малышне.

Сама книга:На форзаце - "Солісти й провідні актори давньоукраїнського ансамблю пісні й танцю "Рюриковичі"":Цитата для затравки:

"Походивши взад-вперед і почухавши бороду, Чингісхан почав зрештою диктувати:

- За конокрадство - смертна кара! - випалив степовий вождь перше, що спало йому на думку. Тататунга сумлінно заскрипів пером. - За крадіжку дівчини чи жінки - смертна кара! - розвивав ідею правитель. - Смертна кара за чаклунство, за купання в водоймах і за прання в них одягу, смерть за неправдиві свідчення за подружню зраду, за... - і так потроху перерахував усі неприємності, яких йому довелося зазнати в житті. У результаті вийшло тринадцять смертних гріхів. Уйгур все старанно записав і приготувався хвалити геніальну мудрість Чингісхана. Але той спинив Тататунгу жестом. - Ага, мало не забув. За содомію також смертна кара, - додав він і густо почервонів."


Этот том охватывает период с середины ХІ до конца ХІV века. Кстати, тема Анны Ярославны, княжны Киевской и королевы Франции (которую мокшанское Хуйло, кхе-кхе, хотело присвоить себе) там раскрыта исчерпывающе.

Заказать книгу можно на сайте Діда Свирида - http://didsvyryd-history.com.ua- и в книжных магазинах Руси-Украины.

P.S.: До окончательного вступления в силу безвизового режима осталось чуть более суток. Законопроект 6470, фиксирующий стратегическую цель Украины о вступлении в НАТО, уже проголосован и в ближайшее время будет подписан Президентом. Продолжаем работать...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.