jonathan_simba: (Default)
[personal profile] jonathan_simba

Нарешті сталося!

Друзі!

Команда Діда Свирида та карателі Київської Хунти запрошують всіх сьогодні, 21 травня 2017 р., на інтерактивну костюмовану презентацію-вікторину для дорослих та дітей з нагоди виходу в світ довгоочікуваного другого тома "Історії України від Діда Свирида", яка відбудеться в читальному залі цьогорічного "Книжкового Арсеналу".

Початок - о 17:00.

Бажано прийти трошки раніше, бо черги на вхід - не менше, ніж у мавзолей колись. :)

Не забувайте, що учасникам бойових дій вхід - безкоштовний і без черги!

Придбати книжку можна на сайті Діда Свирида - http://didsvyryd-history.com.ua- та в книгарнях України.

Всі на "Арсенал"! Слава Україні!

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.