jonathan_simba: (Default)
[personal profile] jonathan_simba


Неугомонный академик Горбулин вместе с возглавляемым им научным коллективом Национального института стратегических исследований (НИСИ) продолжает жечь напалмом путинскую фашню.

7 февраля 2017 года в свет выходит очередная комплексная монография НИСИ под его редакторством - "Світова гібридна війна: український фронт", которую Палыч будет представлять на пресс-конференции в "Укринформе" в 15:00. Крайне рекоммендуем к прочтению всем укропам и укропочкам!

Про монографію. Вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України.

Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння.

Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному.

Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором.

Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.

Результати дослідження зацікавлять не лише політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої ланки, науковців у сфері безпекознавства, але і представників громадянського суспільства та усіх національно свідомих громадян.


Если кто "має час та натхнення" - записывайтесь и приходите на пресс-конференцию; кто нет - смотрите онлайн-трансляцию. Должно "грянуть" не хуже, чем предыдущая - "Донбас і Крим: ціна повернення".

Невозбранно ознакомиться с книгой "Світова гібридна війна: український фронт" можно по ссылке.

P.S.: По Авдеевке - не очкуйте, всё будет ок!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.